NIEUWS

Verkoopsvoorwaarden : Licht + Vorm Aalst

Verkoopsvoorwaarden  : Licht + Vorm Aalst  – Parklaan 149 – 9300 Aalst                                                                                               BE0541.751.928

 

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

 1. Ingeval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht.

 

 1. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd. Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Naleveringen worden steeds met de volgende orders verzonden.

Door enkele verstrekking van een order aan verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 1. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz., welke verkoper verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

 

 1. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop voorbehouden.

Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet- of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door koper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd. Verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor, bestelde goederen – zonder opgaaf van redenen – onder rembours te leveren of vóór de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.

 

 1. Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

 

 1. Reclamaties dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend.

Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

Indien de reclamaties gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan  koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn.

Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

 

 1. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken voor de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane schade opgelopen aan personeel of zaken.

 

 1. Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke reclamatie binnen vijf dagen na ontvangst aan verkoper werd geadresseerd.

 

 1. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

 1. De goederen reizen voor risico van de koper. Levering van orders geschiedt franco.

 

 1. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet-tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

 

 1. Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden.

Na de vervaldag geldt een rentevoet van 15% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

 

 1. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 1. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schulden, de rente als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 eur. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

 1. Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de geannuleerde order, zonder gehoudenheid van de verkoper enige schade aan te tonen.

 

 1. Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoordbevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden.

 

 1. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.

De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

 

 1. Enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

 1. De factuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.

 

 1. Deelbetalingen op de openstaande schulden van de debiteur worden vooraf aangerekend op de vervallen intresten.

De saldi van de deelbetalingen worden aangerekend op de hoofdsom van de oudste schuld.

Pop-upwinkels doen Korte Zoutstraat weer opbloeien

pop

 

De zaakvoerders van BAST, Eve-Line en Licht + Vorm creëerden samen een interieurwinkel.

AALST – De leegstand in de Korte Zoutstraat in Aalst wordt tot en met 31 januari weggewerkt met vijf mooie pop-upwinkels en een cocktailbar.

 

light & building 2014

Eind maart was het weer zover. Eén van de belangrijkste verlichtingsbeurzen in Europa opende haar deuren.

Light & Building, dat tweejaarlijks doorgaat in de Frankfurter Messe, brengt alle grote en minder grote verlichtingsfabrikanten samen onder “één” dak.

Een beurs die niet te missen is voor wie zich dagdagelijks met verlichting bezighoudt.

Ook wij wilden dit dus zeker niet missen en zijn ons twee dagen gaan verdiepen in de nieuwe trends en technieken in verlichting.

Enkele foto’s vind je hieronder, die geven al wat indrukken, er volgt zeker nog veel meer!

Twee zaken die ons echt zijn opgevallen :

 

De nog steeds groter wordende opmars van de ledverlichting, die ondertussen al lang niet meer in zijn kinderschoenen staat. Technische verbeteringen zorgen voor betere lichtopbengst, betere kleurweergave en betere lichtkleur van de nieuwste ledverlichting.

 

De terugkeer van de “warmere” materialen zoals hout, rood koper, goud, mat messing, en van de echte sfeerbrengers, de decoratieve elementen, zowel voor binnen als voor buiten.

 

Flos Kelvin Led – special edition

We zien de laatste maanden dat bij verschillende designers en verlichtingsfabrikanten opnieuw gewerkt wordt met de “warmere” materialen zoals hout, mat messing, goud of rood koper.

Ook Flos, het bekende verlichtingsmerk met hoog designgehalte volgt de trend!

Special voor de Belgische markt werd één van hun topmodellen, de Kelvin Led bureaulamp, uitgebracht in rood koper. De oplage is berperkt, er werd slecht één produktie gemaakt.

Maar wij hebben hem in onze toonzaal bij Licht+Vorm Aalst! Snel zijn is de boodschap, want op is op!

Summertime :)

De dagen zijn al weer langer, het mooie weer komt eraan, we krijgen weer zin om wat meer te genieten van het buiten leven.

En dan kan een sfeervolle tuin of terras natuurlijk niet ontbreken.

 

De juiste tuinverlichting vinden is niet altijd zo gemakkelijk : je moet een goede combinatie van design en onberispelijke kwaliteit, degelijkheid en het juiste soort licht vinden!

Wij helpen je graag bij het inplannen van je tuin- of terrasverlichting.

 

Hieronder alvast wat sfeerfoto’s van de laatste trends in buitenverlichting.